500+


 

WNIOSKI W FORMIE TRADYCYJNEJ (PAPIEROWEJ)
NA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+

NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2019/2021
 BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ W BUDYNKU

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W Raniżowie
UL. RYNEK 6

OD 1 SIERPNIA 2019 r. 

POKÓJ NR 2 

TEL: 17 22 77 284

w godzinach:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Wnioski będą wydawane bezpłatnie.
Wszelkie próby pobierania opłat za udostępnianie tych dokumentów są oszustwem i naciąganiem na niepotrzebne koszty.


Wypełniony wniosek w formie papierowej będzie można od 1 sierpnia 2019 r. wysyłać za pomocą Urzędów Pocztowych.
Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego

OD 1 LIPCA 2019 r. 

Wniosek można złożyć w formie elektronicznej
za pomocą aplikacji e-wnioski portalu emp@tia>Wnioski można składać za pomocą bankowości elektronicznej i platformy usług elektronicznych ZUS


Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

  • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a ustawy, albo
  • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego (tzn. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo,
  • opiekunowi prawnemu dziecka, albo
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Kwota świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Kwota świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc ustalana jest proporcjonalnie.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie tzn. młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie),
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie sądu potwierdzające sprawowanie opieki naprzemiennej przez rodziców nad dzieckiem/dziećmi.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Ponadto świadczenie nie będzie uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Świadczenie zostanie przyznane wówczas, gdy dziecko pozostaje na utrzymaniu i zamieszkuje wspólnie z wnioskodawcą.

Przyznanie przez organ świadczenia nie będzie wymagało wydania decyzji. Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku będzie przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli wnioskodawca wskaże adres we wniosku. W przypadku braku poczty elektronicznej lub braku jego wskazania wnioskodawca informację będzie mógł odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie będzie wstrzymywało wypłaty tego świadczenia.