OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach projektu "Czas na aktywność w Gminie Raniżów" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie

Raniżów: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach projektu Czas na aktywność w Gminie Raniżów realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie
Numer ogłoszenia: 19401 - 2015; data zamieszczenia: 12.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie , ul. Rynek 6, 36-130 Raniżów, woj. podkarpackie, tel. 17 2285506, faks 17 2285506.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gopsranizow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach projektu Czas na aktywność w Gminie Raniżów realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach projektu Czas na aktywność w Gminie Raniżów realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - obejmującej: 1) Szkolenia w zakresie rozwoju osobowego 1.Trening kompetencji i umiejętności społecznych 40 godz. dla 7 osób 2.Autoprezentacja 16 godz. dla 7 osób 3.Poradnictwo psychologiczne grupowe 16 godz. dla 7 osób 4.Poradnictwo psychologiczne indywidualne 14 godz. dla 7 osób 5.Doradztwo zawodowe indywidualne 21 godz. dla 7 osób 2) Szkolenia zawodowe 1.Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych fakturowaniem i elementami wizażu 120 godz. dla 4 osób 2.Opiekunka osób starszych 120 godz. dla 1 osoby 3.Kierowca wózków jezdniowych 68 godz. dla 1 osoby 4.Podstawy księgowości + kadry 144 godz. dla 1 osoby 5.Operator koparko-ładowarki 202 godz. dla 1 osoby 2.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0, 80.00.00.00-4, 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składając ofertę wykaże, że jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składając ofertę wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, spośród głównych usług wykonał należycie co najmniej po jednej (1) usłudze szkoleniowej w każdym z wymienionych poniżej dziesięciu (10) zakresów tematycznych: a) trening kompetencji i umiejętności społecznych, w ilości min. 40 godzin dydaktycznych dla min. 7 uczestników, b) autoprezentacja, w ilości min. 16 godzin dydaktycznych dla min. 7 uczestników c) poradnictwo psychologiczne grupowe, w ilości min. 16 godzin dydaktycznych dla min. 7 uczestników d) poradnictwo psychologiczne indywidualne, w ilości min. 14 godzin dydaktycznych dla min. 7 uczestników e) doradztwo zawodowe (indywidualne), w ilości min. 21 godzin dydaktycznych dla min. 7 uczestników f) sprzedawca z obsługą kas fiskalnych fakturowaniem i elementami wizażu, w ilości min. 120 godzin dydaktycznych dla min. 4 uczestników g) opiekunka osób starszych, w ilości min. 120 godzin dydaktycznych dla min. 1 uczestnika h) kierowca wózków jezdniowych, w ilości min. 68 godzin dydaktycznych dla min. 1 uczestnika i) podstawy księgowości + kadry, w ilości min. 144 godzin dydaktycznych dla min. 1 uczestnika j) operator koparko-ładowarki, w ilości min. 202 godzin dydaktycznych dla min. 1 uczestnika Łącznie Wykonawca wykaże się realizacją co najmniej 10 różnych usług szkoleniowych (tj. szkoleń z 10 ww. różnych zakresów tematycznych), przy czym usługi te (zakresy tematyczne) mogły być realizowane w ramach wielu umów lub w ramach jednej umowy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składając ofertę wykaże, że dysponuje co najmniej dwoma (2) osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń związanych z przedmiotem zamówienia i wykształcenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym: a) w przypadku treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz autoprezentacji - osoba/y musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie (kierunek psychologia lub socjologia), b) w przypadku indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego - osoba/y musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie (kierunek psychologia lub psychoterapeuta), c) w przypadku indywidualnego doradztwa zawodowego - osoba/y musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie wraz z uprawnieniami doradcy zawodowego

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów dotyczących tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Doświadczenie Wykonawcy - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w treści Umowy, w następujących przypadkach: a)wystąpienia konieczności zmiany miejsca realizacji szkoleń, wyłącznie w przypadku zaistnienia nowych okoliczności, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, których nie można było przewidzieć; b)zmiany ilości kierowanych osób na poszczególne szkolenia, w tym przypadku nastąpi zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z tych zmian, c)wystąpienie konieczności zamiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem w/w postanowień podlega unieważnieniu. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają obustronnej zgody wyrażonej na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego m.in. istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie zmian w wynagrodzeniu umownym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gopsranizow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.gopsranizow.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie ul. Rynek 6 36 130 Raniżów pokój nr 6 sekretariat Urzędu Gminy w Raniżowie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia - pobierz

Załączniki do SIWZ - pobierz