STYPENDIUM SZKOLNE

STYPENDIA SZKOLNE

Raniżowscy uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej mogą ubiegać się o stypendia oraz zasiłki szkolne przyznawane przez Wójta Gminy Raniżów.

Stypendia szkolne

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

 • -rodziców niepełnoletniego ucznia (opiekunów prawnych),
 • -pełnoletniego ucznia,
 • -dyrektora szkoły,
 • -z urzędu.

Wnioski można składać do 15 września 2016 r. ( w przypadku słuchaczy do 15 października 2016 r.) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raniżowie.

W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu, o którym wyżej mowa. Usprawiedliwieniem może być np. pobyt w szpitalu, nagła utrata dochodu.

Kto może ubiegać się o stypendium szkolne?

 • -uczniowie zamieszkujący na terenie Gminy Raniżów,
 • -uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,
 • -uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • -słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych,
 • -wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • -uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Komu nie przysługuje stypendium szkolne?

 • -dziecku uczęszczającemu do "zerówki",
 • -uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2 120 zł (rocznie),
 • -słuchaczowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1 908 zł (rocznie).

 

Dochód uprawniający do pomocy:
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż 514 zł (wysokość dochodu oblicza się na zasadach określonych zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).

Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku?

 • Dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (sierpień - dla uczniów, wrzesień - dla słuchaczy), ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia/słuchacza nieuczęszczającego do szkoły prowadzonej przez Gminę Raniżów ( Szkoła Podstawowa, Gimnazjum) do wniosku należy załączyć zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły albo oświadczenie, zawierające w szczególności: nazwisko i imię ucznia, nazwę szkoły i klasę, do której uczęszcza w roku szkolnym 2016/2017 oraz planowany termin ukończenia szkoły.

Dołączając do wniosku oświadczenie zamiast zaświadczenia konieczne jest dopisanie klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Stypendium przyznaje się w formie całkowitej lub częściowej refundacji wydatków poniesionych na cele edukacyjne, udokumentowanych fakturami lub rachunkami uproszczonymi wystawionymi na rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego:

 1. Podręczniki szkolne, lektury, przybory szkolne,
 2. Pomoce dydaktyczne (słowniki, encyklopedie, atlasy, itp.).
 3. Artykuły szkolne (np. piórnik, bloki, zeszyty, itp.)
 4. Plecak szkolny.
 5. Obuwie sportowe, strój sportowy.
 6. Przybory do nauki zawodu (np.mikroskop, luneta, itp.).
 7. Komputer, części do komputera, drukarka, papier do drukarki, tusz do drukarki, itp.
 8. Koszt abonamentu internetowego.
 9. Koszt zajęć szkolnych wykraczających poza ramowy plan nauczania (np.nauka pływania, nauka gry na instrumencie).
 10. Koszt wycieczek szkolnych, „zielona szkoła”.

Uwaga!

Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, kiedy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate).

Faktury i rachunki wystawiane na w/w wydatki respektowane są z uwzględnieniem następujących granic czasowych:

 • rachunki za książki i artykuły szkolne- od lipca,
 • rachunki za obuwie odzież sportową, oraz inne wydatki związane z procesem edukacyjnym ucznia- od września, słuchacze od października,
 • abonament internetowy od września, słuchacze- od października,
 • bilety miesięczne (w części nie pokrytej dodatkiem ze świadczeń rodzinnych)- od września, słuchacze od października)

Uwaga!

Zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, obuwie) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie jest finansowany w ramach stypendium szkolnego.

Stypendia przyznawane są decyzją dla konkretnego ucznia a nie na rodzinę, dlatego koszty poniesione powinny mieć indywidualne pokrycie np. zakup jednej pary obuwia sortowego z przeznaczeniem na zajęcia wychowania fizycznego dla konkretnego dziecka.

Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego ( wzrost dochodu, zmiana miejsca zamieszkania ucznia, fakt nie uczęszczania ucznia do wskazanej we wniosku szkoły).


Szczegółowe informacje:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie, nr tel. 17 22 85 506.


Warunki udzielania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego określają:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)
 • Uchwała Rady Gminy Raniżów Nr XXIX/160/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Raniżów (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 69, poz. 1037 z dnia 12 maja 2005 r. ze zm.)
 • Uchwała Rady Gminy Raniżów Nr XXIII/208/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/160/05 Rady Gminy w Raniżowie z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Raniżów.
 • Uchwała Nr XI/99/11 Rady Gminy Raniżów z dnia 21 września 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raniżowie do prowadzenia postępowania oraz do wydawania decyzji w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym