INFORMACJA O SZKOLENIACH

W dniach 26-27 czerwca 2014 roku (czwartek, piątek) w godzinach od 8.00 do 15.00 w Sali nr 1 Urzędu Gminy Raniżów odbędzie się jedno ze szkoleń z zakresu rozwoju osobowego, tj. Poradnictwo psychologiczne grupowe.

Józefa Kochanowicz

Informacja

W dniu 16 czerwca 2014 r. została podpisana umowa o świadczenie usług szkoleniowych pomiędzy GOPS Raniżów a Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL.

W związku z powyższym, jeszcze w bieżącym miesiącu rozpoczną się szkolenia z zakresu rozwoju osobowego. Szkolenia te odbędą się w sali Urzędu Gminy w Raniżowie.

Wstępny termin to 26-27 czerwca 2014 r.

Wszyscy uczestnicy tegorocznej edycji projektu „Czas na aktywność w gminie Raniżów” będą telefonicznie lub osobiście informowani przez pracowników GOPS o konkretnych datach i godzinach realizowanych szkoleń.

W ramach szkoleń z zakresu rozwoju osobowego realizowane będą:

l.p.

Rodzaj szkolenia

Ilość godzin

1.

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

40

2.

Autoprezentacja

16

3.

Poradnictwo psychologiczne grupowe

16

4.

Poradnictwo psychologiczne indywidualne

2 godz. dla 1 osoby

5.

Doradztwo zawodowe indywidualne

3 godz. dla 1 osoby

6.

Warsztaty dla rodziców

18

7.

Warsztaty z zakresu założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

16

Życzenia Wielkanocne

 

zyczenia wielkanocne

REKRUTACJA - podsumowanie

Z dniem 2 stycznia 2014 r. ruszyła kolejna edycja projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Raniżów”.

W tym roku do projektu zrekrutowanych zostało 15 osób, w tym 11 kobiet i 4 mężczyzn. W ramach zawartych z nimi kontraktów socjalnych będą uczestniczyć w szkoleniach z zakresu osobowego, szkoleń zawodowych, wsparcia asystenta rodziny, czy w stażu zawodowym.

Przewidziane w budżecie wydatki na realizację projektu opiewać będą w b.r. na kwotę 206.498,00 zł ogółem, w tym 184.815,71 zł to kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL, pozostałe 21.682,29 zł to wkład własny jst.

REKRUTACJA

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raniżowie informuje, że z dniem 1 stycznia 2014 r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Raniżów” i trwać będzie do 28 lutego 2014 r.

 

W projekcie zaplanowany jest udział 14 osób.

Kto może zostać uczestnikiem projektu:

  • mieszkaniec gminy Raniżów

  • osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej;

  • osoba bezrobotna / nieaktywna zawodowo / pracująca w gospodarstwie rolnym

Uczestnicy projektu skorzystają ze szkoleń z zakresu rozwoju osobowego, tj. trening kompetencji i umiejętności społecznych, autoprezentacja, poradnictwo psychologiczne i doradztwo zawodowe.

Ponadto zorganizowane zostaną warsztaty z zakresu założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Każdy z uczestników projektu będzie miał możliwość skorzystania ze szkoleń zawodowych w liczbie od 1 do 3. Tematyka szkoleń zawodowych uzależniona będzie od indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

Dwie osoby z pośród uczestników projektu w wieku do 30 lat, będą miały możliwość odbyć staż zawodowy zgodnie z tematyką zrealizowanego wcześniej szkolenia zawodowego.

Osoby chętne do uczestnictwa w projekcie proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS w Raniżowie osobiście lub telefonicznie pod nr 17 2285506