Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie

Dodatek węglowy - informacje

Utworzono dnia 17.08.2022

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raniżowie  informuje, że w dniu 17 sierpnia 2022 r. weszło w życie  Rozporządzenie  Ministra Klimatu i Środowiska  w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego, oznacza to, że od dnia 17 sierpnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raniżowie można składać wnioski o przyznanie  dodatku  węglowego.

Komu przysługuje dodatek węglowy

Dodatek węglowy przysługuje na gospodarstwo domowe, a wypłacany jest tylko jednej osobie z tego gospodarstwa, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi.

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Ważne!
Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.


Przez gospodarstwo domowe,  rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.


W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.


Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477) tj. od przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, wpisanego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137 i 1488), który sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę, w celu wykorzystania na potrzeby własne tych gospodarstw domowych.


Jaka jest wysokość dodatku węglowego


Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.


Jaki jest termin na złożenie wniosku o dodatek

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.Gdzie można złożyć wniosek o dodatek węglowy


Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można złożyć:


1) w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raniżowie
2) wysyłając wniosek na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Raniżowie, Rynek 6, 36-130 Raniżów
3) elektronicznie na skrzynkę ePUAP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raniżowie - w przypadku składania wniosku w formie elektronicznej, wniosek będący załącznikiem do pisma ogólnego również podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

                                                           Kierownik GOPS- Józefa Kochanowicz

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny