Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 01.10.2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżow, Rynek 6, 36-130 Raniżów zaprasza do złożenia oferty na:

 

„Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Raniżów

na lata 2021-2030” 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych- wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy)

 1. Termin składania ofert: do 12.10.2020 r.
 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pod nazwą: „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Raniżów na lata 2021-2030”.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Raniżów na lata 2021-2030 zgodnie z art. 16 b ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. 2019 poz. 1507) winna zawierać w szczególności:

 1. diagnozę sytuacji społecznej;
 2. prognozę  zmian w zakresie objętym strategią;
 3. określenie:
 1. celów strategicznych projektowanych zmian,
 2. kierunków niezbędnych działań,
 3. sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych,
 4. wskaźników realizacji działań,
 5. analizę SWOT.
 1. Dodatkowe uwarunkowania:

Strategia winna być sporządzona w formie dokumentu pisemnego o formacie A4 w wersji drukowanej oraz w formie elektronicznej na płycie CD z możliwością wydruku. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wypracowanie ostatecznego kształtu budowy Strategii.

 1. Wymagania wobec Wykonawcy:

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca musi dysponować niezbędną wiedzą,  doświadczeniem oraz potencjałem technicznym  i osobowym. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla jednostek samorządu terytorialnego, potwierdzone odpowiednimi dokumentami (referencje) przez podmioty dla których usługi były wykonane, w ciągu ostatnich trzech lat.

 

 1. Termin wykonania zamówienia oraz płatność:

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2020 r.  Płatność zostanie dokonana przelewem w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury przez Wykonawcę, po dokonaniu odbioru egzemplarzy przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

 1. Sposób przygotowania i złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 12 października br. do godz. 1300 (decyduje data wpływu do GOPS) osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie, Rynek 6, 36-130 Raniżów, e-mail: gopsranizow@ranizow.pl  z dopiskiem: „Oferta na wykonanie zadania pod nazwą „Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Raniżów na lata 2021-2030”.

Oferty sporządzone wadliwie, niekompletnie lub złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 1. Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Wykonawca składający ofertę akceptuje, że wycofanie oferty może stanowić podstawę do roszczenia rekompensaty z tytułu strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek opóźnienia w realizacji projektu powstałego w wyniku działania Wykonawcy (złożenia oferty, a następnie wycofanie się).

 1. Kryteria wyboru ofert:

Zamawiający dokona wyboru oferty z najkorzystniejszą ceną brutto i możliwie najkrótszym terminem wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie lub drogą elektroniczną o wyborze oferty. W przypadku złożenia ofert o takiej samej lub zbliżonej wartości Zamawiający podejmie dodatkowe negocjacje w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wyłonionym Wykonawcą, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz/lub unieważnienia zapytania bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

 1. Wymagane załączniki do ofert:

Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). 

 • Złożone wraz z ofertą dokumenty i oświadczenia nie podlegają zwrotowi.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Utworzono dnia 01.10.2020, 13:46

FORMULARZ OFERTOWY na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Raniżów na lata 2021-2030

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny