Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie

STYPENDIA SZKOLNE

Stypendia szkolne

Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej mogą ubiegać się o stypendia oraz zasiłki szkolne przyznawane przez Wójta Gminy Raniżów.

Stypendia szkolne

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

 • rodziców niepełnoletniego ucznia (opiekunów prawnych),
 • pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły,
 • z urzędu.

Wnioski można składać od 1 do 15 września 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raniżowie.

Kto może ubiegać się o stypendium szkolne?

 • uczniowie zamieszkujący na terenie Gminy Raniżów,
 • uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,
 • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych,
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Dochód uprawniający do pomocy:
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż 600 zł (wysokość dochodu oblicza się na zasadach określonych zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.).

 

Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku?

 • Dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (sierpień - dla uczniów, wrzesień - dla słuchaczy), ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia/słuchacza nieuczęszczającego do szkoły prowadzonej przez Gminę Raniżów do wniosku należy załączyć zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły albo oświadczenie, zawierające w szczególności: nazwisko i imię ucznia, nazwę szkoły i klasę, do której uczęszcza w roku szkolnym 2020/2021 oraz planowany termin ukończenia szkoły.

Dołączając do wniosku oświadczenie zamiast zaświadczenia konieczne jest dopisanie klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Stypendium przyznaje się w formie całkowitej lub częściowej refundacji wydatków poniesionych na cele edukacyjne, udokumentowanych fakturami lub rachunkami uproszczonymi wystawionymi na rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.

Szczegółowe informacje:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie, nr tel. 17 22 85 506.


Warunki udzielania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego określają:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.)
 • Uchwała Rady Gminy Raniżów Nr XXIX/160/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Raniżów (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 69, poz. 1037 z dnia 12 maja 2005 r. ze zm.)
 • Uchwała Rady Gminy Raniżów Nr XXIII/208/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/160/05 Rady Gminy w Raniżowie z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Raniżów.
 • Uchwała Nr XI/99/11 Rady Gminy Raniżów z dnia 21 września 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raniżowie do prowadzenia postępowania oraz do wydawania decyzji w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny