Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie

ŚWIADCZENIA RODZINNE

1. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r., o świadczeniach rodzinnych  ( tekst jednolity Dz. U. z  2018 r. poz. 2220 z póź. zm.), Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27 lipca 2017 r. poz. 1466 w sprawie postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,  Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497)
Przepisy ustawy i rozporządzeń regulują prawo do świadczeń rodzinnych, ich wysokość, zasady wypłaty oraz wymagane dokumenty.

 

Świadczeniami rodzinnymi są:

Zasiłek rodzinny – w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem dziecka.

oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

  • urodzenia dziecka;
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
  • samotnego wychowywania dziecka;
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
  • rozpoczęcia roku szkolnego;
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.;
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

Świadczenia opiekuńcze:

  • zasiłek pielęgnacyjny;
  • specjalny zasiłek opiekuńczy
  • świadczenie pielęgnacyjne.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

 

Za osobę uczącą się zgodnie z ustawą uważa się pełnoletnią osobę uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

 

Świadczenia rodzinne przysługują tylko wówczas, jeżeli osoby do nich uprawnione zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba ze przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny