OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach projektu Czas na aktywność w Gminie Raniżów realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie

Raniżów: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach projektu Czas na aktywność w Gminie Raniżów realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie
Numer ogłoszenia: 102055 - 2014; data zamieszczenia: 13.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie , ul. Rynek 6, 36-130 Raniżów, woj. podkarpackie, tel. 17 2285506, faks 17 2285506.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ranizow.pl , www.gopsranizow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach projektu Czas na aktywność w Gminie Raniżów realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Szkolenia w zakresie rozwoju osobowego 1.Trening kompetencji i umiejętności społecznych 40 godz dla 15 osób 2.Autoprezentacja 16 godz dla 15 osób 3.Poradnictwo psychologiczne grupowe 16 godz dla 15 osób 4.Poradnictwo psychologiczne indywidualne 2 godz. x 15 osób = 30 godzin 5 .Doradztwo zawodowe indywidualne 3 godz. x 15 osób = 45 godz. 6.Warsztaty dla rodziców 18 godz dla 5osób 7.Warsztaty z zakresu założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej 16 godz dla 12 osób 2) Szkolenia zawodowe 1.Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych z fakturowaniem i elementami wizażu 120 godz dla 2osób 2.Opiekunka osób starszych 120 godz dla 1 osoby 3.Fryzjer damsko-męski 220 godz dla 2 osób 4. Kucharz - pizzer z elementami dekoracji stołów 120 godz dla 4 osób 5.Kurs ECDL poziom podstawowy +egzamin 132 godz dla 2 osób 6. Kierowca wózków jezdniowych 67 godz dla 2 osób 7.Kurs SEP na uprawnienia elektryczne do 1 kV -61 godz dla 1 osoby 8.Spawacz elektryczny - spoin pachwinowych i czołowych blach i rur 350 godz dla 1osoby 9. Podstawy księgowości 124 godz dla 1 osoby 10. Ciastkarz - cukiernik 120 godz dla 1 osoby 11.Bukieciarstwo, florystyka 100 godz dla 2 osób . Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0, 80.00.00.00-4, 80.53.00.00-8, 80.53.31.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagane wadium: 1.500,00,- PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset 00100 PLN). 2. Termin wnoszenia wadium: przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium musi obejmować termin związania z ofertą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy Wykonawca potwierdza spełnianie warunku składając oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 3 usługi szkoleniowe związane z przedmiotem zamówienia lub równoważnych, o wartości co najmniej 30 000 złotych brutto każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie potencjału technicznego Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku w zakresie potencjału technicznego składając oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, posiadającymi kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie, tj. przeprowadziły co najmniej 3 usługi związane z przedmiotem zamówienia lub równoważne, i wykształcenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj.: a) w przypadku Treningu kompetencji i umiejętności społecznych, Autoprezentacji - dysponowanie osobą lub osobami posiadającymi wykształcenie wyższe magisterskie (kierunek psychologia lub socjologia) b) w przypadku indywidualnego doradztwa zawodowego - dysponowanie osobą lub osobami posiadającymi wykształcenie wyższe magisterskie wraz z uprawnieniami doradcy zawodowego c) w przypadku Warsztatów z zakresu założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej -dysponowanie osobą lub osobami posiadającymi wykształcenie wyższe magisterskie d) w przypadku warsztatów dla rodziców - dysponowanie osobą lub osobami posiadającymi wykształcenie wyższe magisterskie (kierunek psychologia lub pedagogika) e) w przypadku indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego - dysponowanie osobą lub osobami posiadającymi wykształcenie wyższe magisterskie (kierunek psychologia lub psychoterapeuta) f) w przypadku szkoleń zawodowych lub kursów - dysponowanie 1 osobą lub osobami posiadającymi wymagane uprawnienia (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień) odpowiednie w zakresie danego szkolenia zawodowego lub kursu

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku składając oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy - Zał. Nr 1 do SIWZ 2. Kalkulację ceny zamówienia- Zał. Nr 9 do SIWZ 3. Wykaz zakresu zamówienia, który będzie realizowany przez Podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje zaangażowanie podwykonawców do wykonania zamówienia). Uwaga: W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców. 4. Pisemne zobowiązanie podmiotów (w formie oryginału) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) zawierające: 1) okres jakiego zobowiązanie dotyczy, 2) informację wskazującą, który konkretny zasób jest udostępniany, tj. w przypadku udostępnienia: a) wiedzy i doświadczenia należy wskazać konkretną formę uczestnictwa w realizacji zamówienia , b) osób zdolnych do wykonania zamówienia należy imiennie wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, w następujących przypadkach: -wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zmiany osób które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu; -w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, -w zakresie ilości kierowanych osób na poszczególne szkolenia -wystąpienie konieczności zamiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. 4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 3 podlega unieważnieniu 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 6. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego min. istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie zmian w wynagrodzeniu umownym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ranizow.pl www.gopsranizow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.ranizow.pl , www.gopsranizow.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie Ul. Rynek 6, 36-130 Raniżów Oferta musi zostać złożona w siedzibie zamawiającego pok. 6 (sekretariat Urzędu Gminy w Raniżowie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Europejski Funduszu Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do pobrania:

SIWZ z załącznikami.

Wyjaśnienie treści SIWZ