Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

 
Przemocą domową określane jest każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy.

Jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

a)  narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
b)  naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
c)  powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
d)  ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania
     samodzielności finansowej,
e)  istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia,
     w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głównym aktem prawnym regulującym kwestie przemocy domowej jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej  
(Dz. U. z 2021.1249 ze zm.).

Co to jest Niebieska Karta i jak działa ?

Jest to procedura, której celem jest zatrzymanie przemocy. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności realizowanych przez służby w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej.

Wszczęcie procedury może odbyć się w różnych okolicznościach m. in. podczas interwencji policji w środowisku, podczas wizyty pracownika socjalnego/asystenta rodziny w środowisku, czy też w szkole, jak również w Komendzie Powiatowej Policji lub Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dokumentem wszczynającym procedurę „Niebieskie Karty” jest formularz „Niebieska Karta-A”, który wypełnić może:

 1. Pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

 2. Funkcjonariusz Policji.

 3. Żołnierz Żandarmerii Wojskowej.

 4. Pracownik socjalnego specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.

 5. Asystent rodziny.

 6. Nauczyciel.

 7. Osoba wykonującą zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownika medycznego.

 8. Przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 9. Pedagog, psycholog lub terapeuta, będących przedstawicielami podmiotów, o których mowa w art.9a ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

 

JEŚLI JESTEŚ ŚWIADKIEM PRZEMOCY NIE BĄDŻ OBOJĘTNY REAGUJ!!!

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności w ramach pracy specjalistów z różnych instytucji w Zespole Interdyscyplinarnym.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Raniżowie został powołany Zarządzeniem nr 45/2023 Wójta Gminy Raniżów z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Raniżowie w składzie:

 1. Józefa Kochanowicz – jako przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raniżowie

 2. Małgorzata Śmieszek – jako przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raniżowie

 3. Anna Dzioba – jako przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raniżowie

 4. Danuta Bednarz – jako przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raniżowie

 5. Joanna Rutana – jako przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raniżowie

 6. asp. szt. Przemysław Gul – jako przedstawiciel Posterunku Policji w Raniżowie

 7. Jan Tęcza – jako przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raniżowie

 8. Ewa Stępień – Indywidualna Praktyka Pielęgniarska – jako przedstawiciel ochrony zdrowia z terenu gminy Raniżów

 9. Renata Sochacka – jako przedstawiciel jednostki oświatowej

 10. Elżbieta Babula-Tabisz jako przedstawiciel Sądu Rejonowego w Kolbuszowej.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego:

Joanna Rutana – referent GOPS Raniżów

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego:

Józefa Kochanowicz – Kierownik GOPS Raniżów

Siedzibą Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Raniżowie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie, ul. Rynek 6, 36-130 Raniżów.

            Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, integrowanie i koordynowanie działań specjalistów i instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,
w szczególności poprzez:

1)   diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
2)   inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
3)   inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
4)   opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
5)   rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
6)   powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
7)   monitorowanie procedury „Niebieskie Karty";
8)   przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c ust. 5a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
9)   kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;
10) składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń.

W celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej Zespól Interdyscyplinarny powołuje się grupę diagnostyczno – pomocową, która pracuje indywidualnie z każdą rodziną dla której założono NK.

Do obligatoryjnego składu grupy diagnostyczno-pomocowej wchodzą: pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raniżowie oraz dzielnicowy Posterunku Policji w Raniżowie.

W poszerzony skład grupy diagnostyczno - pomocowej, w zależności od potrzeb danej procedury „Niebieskie Karty” mogą wchodzić również: nauczyciel wychowawca, asystent rodziny,  przedstawiciel gminnej komisji rozwiazywania problemów alkoholowych,  pedagog, psycholog, terapeuta, kurator sądowy, osoby wykonujące zawód medyczny, pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, żołnierz Żandarmerii Wojskowej.

Zadaniem grup diagnostyczno-pomocowych jest:

 1. dokonanie na podstawie procedury „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową,

 2. realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia,

 3. realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową,

 4. monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej,

 5. dokumentowanie podejmowanych działań oraz ich efektów.

Podejmowanie interwencji w środowisku odbywa się na podstawie procedury „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby doznającej przemocy ani osoby stosującej przemoc domową.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny